• TRACK 1 • TRACK 13
• TRACK 2 • TRACK 14
• TRACK 3 • TRACK 15
• TRACK 4 • TRACK 16
• TRACK 5 • TRACK 17
• TRACK 6 • TRACK 18
• TRACK 7 • TRACK 19
• TRACK 8 • TRACK 20
• TRACK 9 • TRACK 21
• TRACK 10 • TRACK 22
• TRACK 11 • TRACK 23
• TRACK 12 • TRACK 24

spδt na SOUNDTRACKy

track 5
PESHAWAR
 
Writen : JERRY GOLDSMITH
Music : JERRY GOLDSMITH
(c) 1988 Anabasis Investments, N.V. CAROLCO Inc. All Rights Reserved
 
40 sekundovα ukαžka
INSTRUMENTAL