STANLEYHO ROZHODOVANIE O SVADBE
Stanley's thinking about wedding.