Sly a Arnie - rivaly na plátne, priatelia v súkromí
Sly and Arnie - rivals on screen, friends in private